Aliases hsa_circ_0004619 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr1:51121113-51210447:-
CircRNA type . Gene ID ENSG00000203356.2
Gene Name LINC01562 Detection pipeline .
Sample Type Hs68_RNase; Hs68_control; K562; Helas3; Gm12878
Method for Estimation RNA-Seq with Rnase R resistance
Circular RNA status Experimented PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer .
Reverse Primer .
Aliases HSA_CIRCpedia_32234 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr1:51121113-51210447
CircRNA type . Gene ID NA
Gene Name NA Detection pipeline .
Sample Type Liver_T15;Cerebellum;Liver_T3;Liver_N14;Occipital;Liver_N15;Liver_N12;Liver_T8;Liver_T6;GM12878;Thyroid;Temporal;SH-SY5Y_D0_exp1;Liver_N11;Liver_T13;Forebrain;HeLa_S3;Cortex;K562;Liver_T12;PA1;Heart;Liver_N8;Liver_N7;Liver_T14;Diencephalon;Liver_T11;Liver;Lung;Parietal;Liver_N6;H1;Liver_N13;Kidney;Hs68;Liver_T21;Liver_N20;Liver_N22;Liver_N17;Liver_T18;Liver_N21;Liver_T20;Liver_N18;Liver_N19
Method for Estimation Ribo-;poly(A)-;RNaseR
Circular RNA status Experimented PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer .
Reverse Primer .
Aliases hsa_circRNA_100219 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr1:51121113-51210447:-
CircRNA type exonic Gene ID ENSG00000203356.2
Gene Name LINC01562 Detection pipeline n/a
Sample Type Esophageal cancer
Method for Estimation .
Circular RNA status Experimented PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer .
Reverse Primer .
Aliases hsa_circ_100219/hsa_circ_0004619 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr1:51121113-51210447:-
CircRNA type N/A Gene ID ENSG00000203356.2
Gene Name LINC01562 Detection pipeline N/A
Sample Type breast cancer
Method for Estimation Microarray and Quantitative PCR
Circular RNA status Validated PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer TGCTACAGACGACTCAGAGA
Reverse Primer AGATGATGAAGGTGGTGGCA
Suggested primers
Product size Left primer Right primer Left GC Right GC Left TM Right TM Left pos Right pos Left size Right size
244 GGCTCTGCAGGTTTGTGATT GGAAGACGGGAGATGTGGAA 50 55 58.749 59.097 90 333 20 20
258 ATTCTGGCTCTGCAGGTTTG TAAAAGGCTGGAAGACGGGA 50 50 58.458 58.646 85 342 20 20
275 TGCAAACAATGGCAGTGAGT AGACGGGAGATGTGGAAGAC 45 55 58.598 58.813 56 330 20 20
258 ACCTCTATTCTGGCTCTGCA GCTGGAAGACGGGAGATGT 50 57.895 58.129 59.099 79 336 20 19
281 TCTATTCTGGCTCTGCAGGT ACCTGTGTCCAAAATGCTGT 50 45 58.129 57.928 82 362 20 20
302 ACCCCAAGATGCAAACAATGG TGCTGTTAAAAGGCTGGAAGAC 47.619 45.455 59.375 59.115 47 348 21 22
159 ACTTGAGCCTTTCTGTTTGCT TGTGGAAGACAGTGTGAGTTTC 42.857 45.455 58.341 58.468 162 320 21 22
305 CAAACAATGGCAGTGAGTGTC ACCTGTGTCCAAAATGCTGTTAA 47.619 39.13 57.996 59.043 58 362 21 23
349 TGCCAAGTTTGTCATGAGATGG TGTCCAAAATGCTGTTAAAAGGC 45.455 39.13 59.179 58.624 9 357 22 23
206 GGTTCCATAGTTCACTTGAGCC CCAAAATGCTGTTAAAAGGCTGG 50 43.478 58.99 59.252 149 354 22 23
228 GCTCTGCAGGTTTGTGATTTCT TGGAAGACAGTGTGAGTTTCTTA 45.455 39.13 59.444 57.392 91 318 22 23
297 CATAATTGGTGGCGAACGGG AGACGGGAGATGTGGAAGAC 55 55 59.62 58.813 34 330 20 20
290 GGCGAACGGGGATACTTGTA GGAAGACGGGAGATGTGGAA 55 55 59.539 59.097 44 333 20 20
333 GTAGCAGAAGTTGGCCAGC TAAAAGGCTGGAAGACGGGA 57.895 50 58.825 58.646 10 342 19 20
295 GTGGCGAACGGGGATACTT GCTGGAAGACGGGAGATGT 57.895 57.895 59.78 59.099 42 336 19 19
341 GGCCAGCCCTCCCATAATT ACCTGTGTCCAAAATGCTGT 57.895 45 59.456 57.928 22 362 19 20
303 CGAACGGGGATACTTGTAAGG TGCTGTTAAAAGGCTGGAAGAC 52.381 45.455 58.182 59.115 46 348 21 22
272 ACGGGGATACTTGTAAGGTCA TGTGGAAGACAGTGTGAGTTTC 47.619 45.455 58.176 58.468 49 320 21 22
305 CGGGGATACTTGTAAGGTCATAC CCAAAATGCTGTTAAAAGGCTGG 47.826 43.478 58.12 59.252 50 354 23 23
325 ATTGGTGGCGAACGGGGATA ACCTGTGTCCAAAATGCTGTTAA 55 39.13 61.628 59.043 38 362 20 23
290 GGCGAACGGGGATACTTGTA GGAAGACGGGAGATGTGGAA 55 55 59.539 59.097 44 333 20 20
333 GTAGCAGAAGTTGGCCAGC TAAAAGGCTGGAAGACGGGA 57.895 50 58.825 58.646 10 342 19 20
297 CATAATTGGTGGCGAACGGG AGACGGGAGATGTGGAAGAC 55 55 59.62 58.813 34 330 20 20
341 GGCCAGCCCTCCCATAATT ACCTGTGTCCAAAATGCTGT 57.895 45 59.456 57.928 22 362 19 20
295 GTGGCGAACGGGGATACTT GCTGGAAGACGGGAGATGT 57.895 57.895 59.78 59.099 42 336 19 19
303 CGAACGGGGATACTTGTAAGG TGCTGTTAAAAGGCTGGAAGAC 52.381 45.455 58.182 59.115 46 348 21 22
305 CGGGGATACTTGTAAGGTCATAC CCAAAATGCTGTTAAAAGGCTGG 47.826 43.478 58.12 59.252 50 354 23 23
325 ATTGGTGGCGAACGGGGATA ACCTGTGTCCAAAATGCTGTTAA 55 39.13 61.628 59.043 38 362 20 23
272 ACGGGGATACTTGTAAGGTCA TGTGGAAGACAGTGTGAGTTTC 47.619 45.455 58.176 58.468 49 320 21 22
297 CATAATTGGTGGCGAACGGG AGACGGGAGATGTGGAAGAC 55 55 59.62 58.813 34 330 20 20
290 GGCGAACGGGGATACTTGTA GGAAGACGGGAGATGTGGAA 55 55 59.539 59.097 44 333 20 20
341 GGCCAGCCCTCCCATAATT ACCTGTGTCCAAAATGCTGT 57.895 45 59.456 57.928 22 362 19 20
303 CGAACGGGGATACTTGTAAGG TGCTGTTAAAAGGCTGGAAGAC 52.381 45.455 58.182 59.115 46 348 21 22
295 GTGGCGAACGGGGATACTT GCTGGAAGACGGGAGATGT 57.895 57.895 59.78 59.099 42 336 19 19
333 GTAGCAGAAGTTGGCCAGC TAAAAGGCTGGAAGACGGGA 57.895 50 58.825 58.646 10 342 19 20
272 ACGGGGATACTTGTAAGGTCA TGTGGAAGACAGTGTGAGTTTC 47.619 45.455 58.176 58.468 49 320 21 22
305 CGGGGATACTTGTAAGGTCATAC CCAAAATGCTGTTAAAAGGCTGG 47.826 43.478 58.12 59.252 50 354 23 23
325 ATTGGTGGCGAACGGGGATA ACCTGTGTCCAAAATGCTGTTAA 55 39.13 61.628 59.043 38 362 20 23